Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 762 20 20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  210 762 20 20
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των 19€
0

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «NOBACCO PRIVILEGE CLUB» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι παρακάτω εμπορικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Εμπορικοί Όροι»), μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχετε αποδεχθεί για τη χρήση της Εφαρμογής  ή/και για τη χρήση της Κάρτας (εφεξής από κοινού  με τους Εμπορικούς Όρους οι «Όροι και οι Προϋποθέσεις του Προγράμματος») διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος «Nobacco Privilege Club»  (εφεξής το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «NOBACCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ»  και τον διακριτικό τίτλο «NOBACCO»,  η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου, Τ.Κ  194 00, Τηλ. +30 210 7622020 & φαξ  +30 210 6715397, ΑΦΜ 800386268, Δ.Ο.Υ  Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 119582601000 (εφεξής η «Nobacco») και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη του (όπως κατωτέρω ορίζονται) συλλέγουν Πόντους (όπως κατωτέρω ορίζονται) οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως Μέλους του εν λόγω Προγράμματος.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 • «Εφαρμογή»: Η εφαρμογή (application) που έχει δημιουργηθεί από τη Nobacco σε περιβάλλον Android και μέσω αυτής ο χρήστης/μέλος του Προγράμματος συμμετέχει στο Πρόγραμμα, απολαμβάνοντας οφέλη και προνόμια.
 • «Κάρτα Μέλους» ή «Κάρτα»: Η κάρτα που παραδίδεται προς χρήση μόνο στον κάτοχο αυτής/μέλος του Προγράμματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτόν, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος.
 • «Μέλος του Προγράμματος» ή «Μέλος» ή «Κάτοχος»: Το ενήλικο φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο αφού αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, εγγράφεται στο Πρόγραμμα.
 • «Πόντοι»: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος, από την αγορά Προϊόντων (όπως κατωτέρω ορίζονται). Η Nobacco κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει, το ποσοστό της χορηγούμενης έκπτωσης ανά κατηγορία Κάρτας και Μέλους, τον αριθμό των απαιτούμενων Πόντων για την έναρξη της εξαργύρωσης, τον αριθμό των Πόντων που αντιστοιχούν σε κάθε αγορά κ.λπ., χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.     
 • «Προϊόντα»: Τα προϊόντα, τα οποία υπάγονται σε καθεστώς εξαργύρωσης πόντων.  Η Nobacco κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει ποια προϊόντα υπάγονται κάθε φορά σε καθεστώς εξαργύρωσης και δικαιούται ελεύθερα να αφαιρεί ή να προσθέτει προϊόντα, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.     
 • «Λογαριασμός Πόντων»: Ο λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων κάθε Μέλους.
 • «Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων»: Ορίζονται τα σημεία εκείνα στα οποία το Μέλος διενεργεί μία υπαγόμενη συναλλαγή ή δραστηριότητα ή εξαργυρώνει πόντους. Η Nobacco κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση αποφασίζει ποια είναι κάθε φορά τα Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων και δικαιούται ελεύθερα να αφαιρεί ή να προσθέτει Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους.
 • «E-shop»: το ηλεκτρονικό κατάστημα που διατηρεί η Nobacco στην ιστοσελίδα https://www.nobacco.gr/.

2. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ-ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω καταστήματος Nobacco Shop, του E-shop ή μέσω της Εφαρμογής, για την οποία ο αιτών θα χρειαστεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνσή, την ηλικία, και τα υπόλοιπα σε αυτή αναφερόμενα στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Πρόγραμμα και την παραλαβή της Κάρτας είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται ως υποχρεωτικά στην φόρμα εγγραφής. Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει στο μέλλον και άλλους τρόπους εγγραφής στο Πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί.
 • Η Κάρτα Μέλους εκδίδεται μόνο σε φυσικό πρόσωπο, ο οποίος κατά ρητή δήλωση του, κατά την έκδοση της έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) και έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
 • Η πρόσβαση, η προβολή και η χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών επιτρέπεται  μόνο σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατά τη χρονική στιγμή εκείνη έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) και έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
 • Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του αιτούντα.
 • Το Μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα ή την Εφαρμογή στα Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την Nobacco και γνωστοποιείται στο Μέλος. Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος ως Σημεία Συλλογής και Εξαργύρωσης Πόντων ορίζεται το Δίκτυο καταστημάτων Nobacco (Nobacco Shops και το E-shop).
 • Σε καμία περίπτωση η Κάρτα Μέλους, ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
 • Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Κάρτας, το Μέλος που την κατείχε θα πρέπει να δηλώσει στην Nobacco την απώλεια, ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί Πόντοι σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα Κάρτα. Η Nobacco δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας και εξαργύρωσης Πόντων σε περίπτωση απώλειας Κάρτας.
 • Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας, δύναται να γίνει επανέκδοση ύστερα από γραπτή δήλωσή του Μέλους που την κατείχε, στο κατάστημα ή μέσω αποστολής  μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή μέσω fax στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε e-mail λογαριασμό. Η διαδικασία επανέκδοσης έχει ως εξής:
  1. Στο κατάστημα: Προφορική γνωστοποίηση της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας από το Μέλος που την κατείχε στο προσωπικό ενός από τα καταστήματα Nobacco. Το Μέλος εν συνέχεια συμπληρώνει και υπογράφει μια ειδική φόρμα γνωστοποίησης απώλειας, κλοπής ή καταστροφής κάρτας και αίτησης επανέκδοσης.
  2. Μέσω αποστολής e-mail: Γνωστοποίηση της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας από το Μέλος που την κατείχε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση nobaccoprivilege@nobacco.gr. Η Nobacco προωθεί στη συνέχεια στο Μέλος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-mail ειδική φόρμα γνωστοποίησης απώλειας, κλοπής ή καταστροφής κάρτας και αίτησης επανέκδοσης προς συμπλήρωση και αποστολή.
  3. Μέσω αποστολής fax: Γνωστοποίηση της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας από το Μέλος που την κατείχε, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης Μελών 210 7622020 (αστική χρέωση, Δευτέρα – Παρασκευή 09:30 – 17:30). Η Nobacco προωθεί στη συνέχεια στο Μέλος μέσω fax σε αριθμό που γνωστοποιεί, ειδική φόρμα γνωστοποίησης απώλειας, κλοπής ή καταστροφής κάρτας και αίτησης επανέκδοσης προς συμπλήρωση. Το Μέλος την αποστέλλει συμπληρωμένη μέσω fax. Εναλλακτικά το Μέλος μπορεί να προμηθευτεί την ειδική φόρμα κατευθείαν από κατάστημα της επιλογής του και στην συνέχεια να την στείλει συμπληρωμένη μέσω fax.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

 • Το Πρόγραμμα είναι βασισμένο στην συλλογή Πόντων. Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, με κάθε 1 € αγορών, είτε από την ιστοσελίδα https://www.nobacco.gr/el/ είτε από κατάστημα Nobacco Shop, κερδίζετε 10 Πόντους (δηλαδή 1 Ευρώ=10 Πόντοι). Εάν οι αγορές έχουν γίνει μέσω της ιστοσελίδας https://www.nobacco.gr/el/ οι Πόντοι θα ενημερωθούν μετά την τιμολόγηση και πληρωμή της παραγγελίας ενώ στα σημεία λιανικής πώλησης ενημερώνονται με την ολοκλήρωση της αγοράς σας. Κατ’ εξαίρεση στα υγρά αναπλήρωσης που επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης (+1,24€ ανά προϊόν) ο υπολογισμός των πόντων είναι διαφορετικός, δηλαδή από την λιανική τιμή πώλησης αφαιρείται 1,24€ και οι Πόντοι που συγκεντρώνονται υπολογίζονται με βάση το υπόλοιπο ποσό.
 • Κατά την υπογραφή των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υφίστανται τρεις (3) κατηγορίες Μελών του Προγράμματος, με τα εξής προνόμια:
  1. Red Member ή Κάτοχος Red Card: Η πρώτη κατηγορία Μέλους του Προγράμματος από 0 Πόντους και μέχρι τη συγκέντρωση 6.000 Πόντων. Το Μέλος απολαμβάνει έκπτωση 3% ανά Προϊόν που αγοράζει από το Nobacco Shop ή το E-shop επί της λιανικής τιμής αυτού, καθώς και άλλα ενδεχομένως προνόμια που θα ανακοινώνονται από την Nobacco με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα (www.nobacco.gr). Η έκπτωση ξεκινάει μετά τη συγκέντρωση 2.001 Πόντων από το Μέλος. Για την παραμονή του στην κατηγορία Red Member το Μέλος πρέπει να συγκεντρώνει ετησίως 2.001 Πόντους, διαφορετικά οι Πόντοι διαγράφονται αυτόματα. Το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου στην κατηγορία (ημερομηνία απόκτησης 2.001 Πόντων).
  2. Silver Member ή Κάτοχος Silver Card: Η δεύτερη κατηγορία Μέλους του Προγράμματος από τη συγκέντρωση 6.001 Πόντων και μέχρι τη συγκέντρωση 12.000 Πόντων. Το Μέλος απολαμβάνει έκπτωση 5% ανά Προϊόν που αγοράζει από το Nobacco Shop ή από το E-shop επί της λιανικής τιμής αυτού, καθώς και άλλα ενδεχομένως προνόμια που θα ανακοινώνονται από την Nobacco με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Για την παραμονή του στην κατηγορία Silver Member το Μέλος πρέπει να συγκεντρώνει ετησίως 4.001 Πόντους, διαφορετικά οι Πόντοι διαγράφονται αυτόματα και το Μέλος μεταπίπτει/υποβιβάζεται στην προηγούμενη κατηγορία Red Member. Το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου στην κατηγορία (ημερομηνία απόκτησης 6.001 Πόντων).
  3. Gold Member ή Κάτοχος Gold Card: Η τρίτη και ανώτατη κατηγορία Μέλους του Προγράμματος από τη συγκέντρωση 12.001 Πόντων και χωρίς ανώτατο όριο Πόντων. Το Μέλος απολαμβάνει έκπτωση 12% ανά υγρό αναπλήρωσης (Προϊόν=υγρό αναπλήρωσης) και 8% ανά οποιοδήποτε άλλο προϊόν (Προϊόν=οποιοδήποτε άλλο προϊόν) που αγοράζει από το Nobacco Shop ή από το E-shop επί της λιανικής τιμής αυτών, καθώς και άλλα ενδεχομένως προνόμια που θα ανακοινώνονται από την Nobacco με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Για την παραμονή του στην κατηγορία Gold Member το Μέλος πρέπει να συγκεντρώνει ετησίως 6.001 Πόντους, διαφορετικά οι Πόντοι διαγράφονται αυτόματα και το Μέλος μεταπίπτει/υποβιβάζεται στην προηγούμενη κατηγορία Silver Member. Το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου στην κατηγορία (ημερομηνία απόκτησης 12.001 Πόντων).
 • Η πρώτη εξαργύρωση ξεκινάει μετά την συγκέντρωση 2.001 Πόντων από το Μέλος. Τα προνόμια του Προγράμματος που απολαμβάνει το κάθε Μέλος εξαρτώνται από τους Πόντους που έχει συλλέξει και την ειδικότερη κατηγορία Μέλους στην οποία ανήκει/της Κάρτας που κατέχει, η οποία καθορίζεται ως άνω από τους Πόντους που έχει συλλέξει.
 • Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της Κάρτας και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της Κάρτας είτε από κατάστημα Nobacco Shop ή από την ιστοσελίδα της Nobacco  https://www.nobacco.gr/el/.
 • H Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλάζει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 • Η Nobacco τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των Πόντων που συλλέγονται ή/και εξαργυρώνονται από το Μέλος. Συνεπώς, σε περίπτωση που η Nobacco λάβει γνώση ότι τα Μέλη, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα, θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις Κάρτες και θα μεταφέρει τους πόντους στη μία (1) ενεργή Κάρτα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Μέλους.
 • Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί Πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Nobacco έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.
 • Οι πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Εφόσον οι Πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των Πόντων.
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή είδους συνδυάζεται με επιστροφή χρημάτων, οι αντίστοιχοι Πόντοι αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων Πόντων.
 • Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος.
 • Η Nobacco μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι επιπλέον ειδικές προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Nobacco. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις ειδικές προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 4 κατωτέρω.
 • Οι Πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω της ιστοσελίδας https://www.nobacco.gr/el/ μόνο μαζί με κάποια αγορά Προϊόντος, ή αλλιώς στα καταστήματα Nobacco Shop.
 • H Nobacco δεν είναι υπεύθυνη για τις εξαργυρώσεις που χάνονται ή εξαργυρώνονται εξαιτίας δόλιων δραστηριοτήτων οποιουδήποτε τρίτου.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ

 • Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση, σε οποιοδήποτε Nobacco Shop εντός Ελλάδος ή μέσω της Εφαρμογής ή μέσω του E-shop.
 • Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η Nobacco έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω προσωπικών επιστολών ή newsletters ή e-mails ή με SMS ή push notification, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα, εφόσον το Μέλος έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ως άνω σκοπούς ενημέρωσης/εμπορικής προώθησης.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η Nobacco έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την Κάρτα ή/και να προβαίνει σε διακοπή του Προγράμματος οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της προς το Μέλος.
 • Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Εμπορικούς Όρους ή συνολικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή/και με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των Nobacco Shops ή με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της  Nobacco, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η εξαργύρωση Πόντων μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος από το Μέλος.
 • Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα ιστοσελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση.
 • Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος το αργότερο δυο (2) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα Μέλη του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους διαθέσιμους πόντους τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από την  Nobacco, ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξεως των Πόντων.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Nobacco τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων Εμπορικών Όρων ή συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος ή/και παύσει το Πρόγραμμα, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Nobacco, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της Nobacco.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Το Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Nobacco δεν ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.
 • Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.
 • Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική.
 • H Nobacco διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Μέλους, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου, εφόσον το Μέλος έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ως άνω σκοπούς ενημέρωσης/εμπορικής προώθησης. Εάν το Μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για προσφορές/εκπτώσεις της Nobacco σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να διαγραφεί από την αντίστοιχη λίστα ακολουθώντας τον σύνδεσμο (unsubscribe) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του email ή να το αναφέρει γραπτώς με συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης στο κατάστημα επικοινωνίας.
 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως  προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Εμπορικών Όρων και συνολικά των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος , είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κ.λπ.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Nobacco, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή του Μέλους τα προσωπικά δεδομένα του που έρχονται σε γνώση της βάση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην εταιριών του ομίλου Nobacco (θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν) ή εταιριών συνεργατών της Nobacco, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της Nobacco ή εκτελούν προωθητικές ενέργειες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της και βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος διατηρεί μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του και το δικαίωμα του να ανακαλέσει τη συναίνεση του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Περισσότερα για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την προστασία αυτών αναφέρονται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Απορρήτου που αποδέχεται το κάθε μέλος με την έκδοση της Κάρτας ή/και την εγκατάσταση της Εφαρμογής αντίστοιχα. 

Για οποιοδήποτε απορία/πρόβλημα σε σχέση με την χρήση/αξιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail στη διεύθυνση sales@nobacco.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210-762 20 20.