Phone delivery: 210 762 20 20
PHONE ORDERS:  210 762 20 20
FREE SHIPPING for orders over 19€
EN | GR
0

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Lucky Box»

 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOBACCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στο 1ο χλμ. Λεωφόρος Κορωπίου - Μαρκόπουλου, ΤΚ 19400, Κορωπί, Α.Φ.Μ. 800386268 (εφεξής η «Nobacco»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Lucky Box» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης των προϊόντων της, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
 2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να προμηθεύεται το σχετικό κείμενο των Όρων από την Ιστοσελίδα, καθώς και να ενημερώνεται σχετικά με την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Nobacco (210-7622020), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 01/03/2022 έως και τις 31/12/2022.
 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Το Πρόγραμμα θα διεξάγεται κάθε μήνα και οι κληρωτίδες θα βρίσκονται καθ’ όλη την διάρκεια του αντίστοιχου μήνα στα επιλεγμένα καταστήματα της Nobacco που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα. Τα αποτελέσματα της Κλήρωσης θα ανακοινώνονται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.
 4. Η ΚΛΗΡΩΣΗ. Οι νικητές του Προγράμματος θα προκύψουν με διενέργεια κλήρωσης που θα διεξάγεται εντός του εκάστοτε καταστήματος Nobacco Shop που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα και θα αναδεικνύει δύο (2) νικητές/επιλαχόντες ανά κατάστημα (εφεξής η «Κλήρωση»), ενώ αμέσως μετά θα κληρώνονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) για την περίπτωση που οι νικητές ή κάποιοι εξ αυτών: α) δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους, β) διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της Κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και γ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός τριών (3) ημερών από την ανάδειξη των νικητών, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του δώρου, οπότε τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά την σειρά κλήρωσής του. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα δώρα δεν παραληφθούν ούτε από τους αναπληρωματικούς και το αργότερο μέχρι την πάροδο ενός μήνα από την ειδοποίησή του τότε η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των τυχερών (αρχικών ή/και αναπληρωματικών) και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη αυτής κρίση είτε να προσφέρει αυτά σε μεταγενέστερη κλήρωση ή/και διαγωνισμό που τυχόν διοργανωθεί από την Nobacco είτε να τα αποσύρει και να μην τα διαθέσει.
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχει κάθε καταναλωτής που: α) πραγματοποιεί αγορά άνω των είκοσι Ευρώ (20,00€) σε κάποιο από τα επιλεγμένα καταστήματα Nobacco Shop που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και διαθέτουν την αντίστοιχη κληρωτίδα, β) έχει δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας το ειδικό καρτελάκι και τοποθετώντας το εντός του κουτιού με την σήμανση «Lucky Box», γ) έχει ανοίξει καρτέλα πελάτη (εγγεγραμμένος πελάτης) σε οποιοδήποτε κατάστημα Nobacco Shop, δ) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ε) αποδέχεται τους παρόντες Όρους και στ) είναι ικανός για δικαιοπραξία.  
 6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην Κλήρωση μπορεί να συμμετέχει, εφόσον το επιθυμεί, κάθε καταναλωτής (εγγεγραμμένος πελάτης της Nobacco) που θα πραγματοποιήσει αγορά άνω των είκοσι Ευρώ (20,00€) σε κάποιο από τα επιλεγμένα καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τον αντίστοιχο μήνα, συμπληρώνοντας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ένα ειδικό κουπόνι συμμετοχής με τον κωδικό της εγγραφής του στο Vortex ως εγγεγραμμένου πελάτη της Nobacco που θα του χορηγείται από το κατάστημα, καθώς και τα στοιχεία της αγοράς (την ημερομηνία συναλλαγής, τον αριθμό και το ποσό απόδειξης) τοποθετώντας το εντός του κουτιού με την σήμανση «Lucky Box». Κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα για τόσες συμμετοχές στο Πρόγραμμα και στην Κλήρωση όσες και οι αγορές άνω των είκοσι Ευρώ (20,00€) που πραγματοποιεί στα επιλεγμένα καταστήματα.
 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στο Πρόγραμμα (και στην Κλήρωση) απαγορεύεται να συμμετάσχουν και δεν θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι της Nobacco και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα Nobacco Shop (ιδιόκτητα και franchise).
 8. ΔΩΡΑ. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές της Κλήρωσης είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή δώρα. Τα δώρα που κληρώνονται θα είναι δύο (2) συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου ανά επιλεγμένο κατάστημα, και συγκεκριμένα μία (1) συσκευή Isson Hybrid και μία (1) συσκευή Lil Solid. Κάθε ένας από τους νικητές της Κλήρωσης θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος το δώρο του μεταξύ των δύο ανωτέρω συσκευών.  
 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ. Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει ή μέσω τηλεφώνου, ή/και μέσω sms, στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο αντίστοιχο τοπικό κατάστημα της Nobacco. Η Nobacco εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών της Κλήρωσης θα επικοινωνήσει με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας,email) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του δώρου τα δηλωθέντα στοιχεία δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που διατηρεί η Nobacco θα καλείται ο αντίστοιχος κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχών/νικητής. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, η Nobacco δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους νικητές/επιλαχόντες, τότε θα ενημερώνονται οι επόμενοι κατά σειρά νικητές/επιλαχόντες. Η Nobacco κατά την επικοινωνία με τους νικητές/επιλαχόντες μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή/τελικού αποδέκτη του δώρου.
 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Η αποδοχή των Όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων. Ο κάθε νικητής θα παραλάβει το δώρο του από το Nobacco Shop στο οποίο δήλωσε συμμετοχή στο Πρόγραμμα, εντός ενός μήνα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Κατά την παραλαβή του δώρου από το Nobacco Shop, ο νικητής θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα παραλαβής δώρου που προσαρτάται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η προσήκουσα συμπλήρωση της φόρμας παραλαβής δώρου. Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στο ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου. Στις περιπτώσεις της μη εμφάνισης του νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του, ο τελευταίος χάνει αυτομάτως και οριστικά μετά την 31/12/2022 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενη να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 5 και 7 παραπάνω, (β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή της Κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων Όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (ε) λόγω μη προσήκουσας συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα) ή μη επίδειξης Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου σε ισχύ για την απόδειξη ταυτοπροσωπίας, κατά την παραλαβή του δώρου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή στην Κλήρωση αυτός χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενη να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Τα δώρα που θα δοθούν στους νικητές της Κλήρωσης επιλέχθηκαν από τη Nobacco βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή, εάν και εφόσον υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, η Nobacco δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια ότι τα προϊόντα της είναι αβλαβή για τον οργανισμό και δεν δηλώνει, διαφημίζει ή προβάλλει ότι η χρήση των προϊόντων της και γενικά των προϊόντων ατμίσματος εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο για την υγεία ή διατίθενται ως μέσο διακοπής του καπνίσματος. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
 13. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Η παραλαβή των δώρων και η παροχή των στοιχείων από τους νικητές δια της δήλωσης παραλαβής δώρου που θα συμπληρώνουν και υπογράφουν συνεπάγεται ότι παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Nobacco να δημοσιοποιήσει το ονοματεπώνυμό τους για λόγους διαφάνειας των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, μέσω του επίσημου ιστολογίου (Blog, https://www.nobacco.gr/el/blog/) της Nobacco, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του νικητή ή αξίωση για καταβολή από τη Nobacco οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για το λόγο αυτό.
 14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, ότι τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται από την Nobacco (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας) κατά την διενέργεια του Προγράμματος και της Κλήρωσης έως και την παράδοση των δώρων, θα χρησιμοποιηθούν από την Nobacco αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος και της Κλήρωσης, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτού, είτε μέσω της Nobacco, είτε μέσω συνεργατών της που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης και την παράδοση των δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Τα στοιχεία των νικητών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Nobacco παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Η Nobacco λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ο κάθε συμμετέχων/νικητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-22 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Nobacco είτε μέσω email (sales@nobacco.gr) είτε τηλεφωνικά (210-7622020) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.
 15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NOBACCO. Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος, να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, να ανακαλέσει την Κλήρωση, ή/και να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οιοδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Nobacco θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Στις ως άνω περιπτώσεις η Nobacco ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Nobacco, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση, η Nobacco δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.
 16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Η κατά τα ανωτέρω παραλαβή του δώρου/των δώρων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων Όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση κατά την παραλαβή του δώρου/των δώρων.
 17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα ή/και την Κλήρωση θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

This website is about alternative products to smoking, potentially reduced risk. By logging in, you represent that you are over 18 years of age.

Are you 18 or older?