Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 762 20 20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  210 762 20 20
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των 19€
0

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «'Ωρα για Δώρα - Ταξίδι»

 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOBACCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ»  και τον διακριτικό τίτλο «NOBACCO»,  η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός  Τζαβέλλα, αριθμ. 23, Τ.Κ 152 31, τηλ. (+30)210-7622020, ΑΦΜ 800386268, Δ.Ο.Υ  Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 119582601000 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Nobacco»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Ώρα για Δώρα» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης των προϊόντων της, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις. Οι Όροι θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Nobacco https://www.nobacco.gr/el/nobacco-privilege-club/, (εφεξής η «Ιστοσελίδα») κατά το χρονικό διάστημα από 03/06/2019 έως και 06/06/2019.

2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να προμηθεύεται το σχετικό κείμενο των Όρων από την Ιστοσελίδα, καθώς και να ενημερώνεται σχετικά με την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Nobacco (210-7622020), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 03/06/2019 έως και 06/06/2019.

3. Η ΚΛΗΡΩΣΗ. Οι νικητές του Προγράμματος θα προκύψουν με διενέργεια κλήρωσης. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί στα γραφεία της Nobacco (Τζαβέλλα 23, Χαλάνδρι), την 06/06/2019 και ώρα 11.00 π.μ., με ηλεκτρονική διαδικασία και θα αναδείξει συνολικά έναν (1) νικητή/επιλαχόντα (εφεξής η «Κλήρωση»), και αμέσως μετά θα κληρωθούν αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) για την περίπτωση που ο νικητής: α) δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το δώρο του, β) διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά την ημερομηνία της Κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και γ) δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και λόγων ανωτέρας βίας) η επικοινωνία μαζί του εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης, ώστε να ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου, οπότε τη θέση του θα καταλάβει ο επόμενος αναπληρωματικός/επιλαχών κατά την σειρά κλήρωσής του. Αν για οποιοδήποτε λόγο το δώρο δεν παραληφθεί ούτε από τους αναπληρωματικούς το αργότερο μέχρι την 14/06/2019, τότε η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των τυχερών (αρχικών ή/και αναπληρωματικών) και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη αυτής κρίση είτε να προσφέρει το δώρο σε μεταγενέστερη κλήρωση ή/και διαγωνισμό που τυχόν διοργανωθεί από την Nobacco είτε να το αποσύρει και να μην το διαθέσει. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί παρουσία εκπροσώπου της Nobacco, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα που: α) είναι εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Nobacco Privilege Club και ανήκουν στις κατηγορίες Silver και Gold, β) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δ) αποδέχονται τους παρόντες Όρους και ε) είναι ικανοί για δικαιοπραξία.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην Κλήρωση θα συμμετέχουν αυτόματα τα εγγεγραμμένα μέλη που ανήκουν στις κατηγορίες Silver και Gold του προγράμματος επιβράβευσης Nobacco Privilege Club που πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω αναφερόμενες στο άρθρο 4 προϋποθέσεις, στα οποία και θα αποσταλεί πριν από την διενέργεια της Κλήρωσης αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και ειδοποίηση (push notification) στο κινητό τους τηλέφωνο (εφόσον έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Nobacco Privilege Club). Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην Κλήρωση μπορούν να ενημερώσουν σχετικά την Nobacco μέχρι τις 05/06/2019 είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση sales@nobacco.gr είτε τηλεφωνώντας στο 210-7622020 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Για την συμμετοχή στην Κλήρωση δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Από την Κλήρωση εξαιρούνται και δεν λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα τα μέλη της κατηγορίας Red. Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος που ανήκει στις κατηγορίες Silver και Gold του προγράμματος επιβράβευσης Nobacco Privilege Club έχει μόνο μια συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην Κλήρωση.

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στο Πρόγραμμα (και στην Κλήρωση) απαγορεύεται να συμμετάσχουν και δεν θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι της Nobacco και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα Nobacco Shop (ιδιόκτητα και franchise).

7. ΔΩΡΑ. Ο νικητής της Κλήρωσης κερδίζει δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό, για τον ίδιο και έναν (1) συνοδό/τρίτο πρόσωπο επιλογής του νικητή, σε ξενοδοχειακή μονάδα επιλογής της Nobacco ευρισκόμενης στα Μετέωρα. Διευκρινίζεται ότι το προσφερόμενο δώρο δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία επιβράβευσης του προγράμματος Nobacco Privilege Club στην οποία ανήκει ο κάθε νικητής/επιλαχών (Silver, Gold). Το δώρο που θα κερδίσει ο νικητής της Κλήρωσης είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή δώρα.

Προθεσμία εξαργύρωσης δώρου.

Ο κατά τα ανωτέρω νικητής θα πρέπει να εξαργυρώσει το δώρο του αποκλειστικά και μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2019 έως 31/07/2019, σε προεπιλεγμένες ημερομηνίες που θα του υποδείξει η Nobacco κατόπιν επικοινωνίας μαζί του. Διευκρινίζεται ότι η εξαργύρωση του δώρου δεν μπορεί να γίνει σε περιόδους υψηλής ζήτησης [(high season).

Σημείωση: Τα έξοδα μετάβασης από και προς την ξενοδοχειακή μονάδα στα Μετέωρα βαρύνουν τον νικητή και όχι τη Nobacco.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ. Η επικοινωνία με τον νικητή, θα γίνει ή μέσω τηλεφώνου, ή/και μέσω sms, ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης Nobacco Privilege Club. Η Nobacco εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή της Κλήρωσης θα επικοινωνήσει με τον νικητή, με σκοπό την ενημέρωση του για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου του. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, loyalty id, email) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και προκειμένου να προβεί η Nobacco σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες και διευθετήσεις αναφορικά με το δώρο (ανακοίνωση νικητών, επικοινωνία με τον συνοδό που θα υποδείξει ο νικητής, αποστολή φόρμας παραλαβής και δώρου κλπ.). Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία με τον νικητή για την αποστολή του δώρου/αεροπορικών εισιτηρίων τα δηλωθέντα στοιχεία στη φόρμα παραλαβής δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία του νικητή που διατηρεί η Nobacco θα καλείται ο αντίστοιχος κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχών/νικητής. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, η Nobacco δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον νικητή, τότε θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά νικητής/επιλαχών. Η Nobacco κατά την επικοινωνία με τους νικητές/επιλαχόντες μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή/τελικού αποδέκτη του δώρου.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Η αποδοχή των Όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου (ήτοι την πραγματοποίηση κράτησης στο ξενοδοχείο και σχετικής ενημέρωσης του νικητή). Ο νικητής κατ’ επιλογή του μπορεί να παραλάβει το δώρο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση που θα υποδείξει κατά την επικοινωνία του με τη Nobacco, ή β) ταχυδρομικά (με έξοδα της Nobacco), ή γ) από το πλησιέστερο Nobacco Shop. Πριν ή κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας παραλαβής δώρων που προσαρτάται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων. Για την παραλαβή του δώρου ταχυδρομικά ή από το πλησιέστερο Nobacco Shop απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του νικητή (όχι εξουσιοδοτημένου προσώπου), καθώς και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η προσήκουσα συμπλήρωση της φόρμας παραλαβής δώρου και από τον νικητή. Ο νικητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του στο ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου. Στις περιπτώσεις της μη εμφάνισης του νικητή ή άρνησης του να παραλάβει το δώρο του, το άτομο αυτό χάνει αυτομάτως και οριστικά μετά την 14/06/2019 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενη να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου, είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 4 και 6 παραπάνω, (β) λόγω μη εντοπισμού του νικητή της Κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από τον νικητή των παρόντων Όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (δ) λόγω μη προσήκουσας συμπλήρωσης και υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα) ή μη επίδειξης Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ από τον νικητή, για την απόδειξη ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του δώρου. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή στην Κλήρωση αυτός χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενη να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου, είτε στην διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση κάθε νικητή καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία θα εξαργυρωθεί το δώρο και όχι η Nobacco. Η Nobacco δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης ή για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε τυχόν συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί στον νικητή σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα, ή το δώρο του Προγράμματος και ο τυχερός νικητής ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι της Nobacco.

12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ. Εφόσον ο νικητής έχει δώσει την συγκατάθεσή του κατά την παροχή των στοιχείων του δια της δήλωσης παραλαβής δώρου που θα συμπληρώνει και υπογράφει, η Nobacco θα δημοσιοποιήσει το ονοματεπώνυμό του για λόγους διαφάνειας των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, μέσω του επίσημου ιστολογίου (Blog, https://www.nobacco.gr/el/blog/) της Nobacco, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του νικητή ή αξίωση για καταβολή από τη Nobacco οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για το λόγο αυτό. Επίσης, η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο που θα της αποστείλει/κοινοποιήσει ο νικητής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Nobacco (www.nobacco.gr) ή/και της σελίδας που διατηρεί η τελευταία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/social media (π.χ. www.facebook.com/nobacco.gr) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του νικητή/συνοδού ή αξίωση για καταβολή από τη Nobacco οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για το λόγο αυτό. 

13. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. Οι συμμετέχοντες/νικητές δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Nobacco.

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους του νικητή δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, ότι τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται από την Nobacco (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας) κατά την διενέργεια του Προγράμματος και της Κλήρωσης έως και την παράδοση των δώρων, θα χρησιμοποιηθούν από την Nobacco και την ξενοδοχειακή μονάδα (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας) αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση της κράτησης, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος και της Κλήρωσης, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτού, είτε μέσω της Nobacco, είτε μέσω συνεργατών της που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης και την παράδοση του δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται από τη Nobacco μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Τα στοιχεία του νικητή δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Nobacco παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Η Nobacco λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ο κάθε συμμετέχων/νικητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-22 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Nobacco είτε μέσω email (sales@nobacco.gr), είτε τηλεφωνικά (210-7622020) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NOBACCO. Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος, να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, να ανακαλέσει την Κλήρωση, ή/και να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οιοδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Nobacco θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Στις ως άνω περιπτώσεις η Nobacco ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Nobacco, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση, η Nobacco δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του. 

16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Η κατά τα ανωτέρω παραλαβή του δώρου προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων Όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση κατά την παραλαβή του δώρου.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα ή/και την Κλήρωση θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.