Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 762 20 20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  210 762 20 20
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των 19€
0

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «'Ωρα για Δώρα - Δείπνα»

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOBACCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ»  και τον διακριτικό τίτλο «NOBACCO»,  η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός  Τζαβέλλα, αριθμ. 23, Τ.Κ 152 31, τηλ. (+30)210-7622020, ΑΦΜ 800386268, Δ.Ο.Υ  Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 119582601000 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Nobacco»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Ώρα για Δώρα» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης των προϊόντων της, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις. Οι Όροι θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Nobacco https://www.nobacco.gr/el/nobacco-privilege-club/, (εφεξής η «Ιστοσελίδα») κατά το χρονικό διάστημα από 05/07/2019 έως και 09/07/2019.

2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να προμηθεύεται το σχετικό κείμενο των Όρων από την Ιστοσελίδα, καθώς και να ενημερώνεται σχετικά με την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Nobacco (210-7622020), καθημερινά από τις 09:30-17:30, κατά το χρονικό διάστημα από 05/07/2019 έως και 09/07/2019.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 05/07/2019 έως και 09/07/2019 και τα αποτελέσματα της Κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 19/07/2019 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

 

4. Η ΚΛΗΡΩΣΗ. Οι νικητές του Προγράμματος θα προκύψουν με διενέργεια κλήρωσης. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 8, στα γραφεία της Nobacco (Τζαβέλλα 23, Χαλάνδρι), στις 10/07/2019 και ώρα 11.00 π.μ., με ηλεκτρονική διαδικασία και θα αναδείξει συνολικά τρεις (3) νικητές/επιλαχόντες (εφεξής η «Κλήρωση»), και αμέσως μετά θα κληρωθούν αντίστοιχα έξι (6) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) για την περίπτωση που οι νικητές ή κάποιοι εξ αυτών: α) δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους, β) διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της Κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και γ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός δύο (2) ημερών, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του δώρου, οπότε τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά την σειρά κλήρωσής του. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα δώρα δεν παραληφθούν ούτε από τους αναπληρωματικούς και το αργότερο μέχρι την 25/07/2019 τότε η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των τυχερών (αρχικών ή/και αναπληρωματικών) και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη αυτής κρίση είτε να προσφέρει αυτά σε μεταγενέστερη κλήρωση ή/και διαγωνισμό που τυχόν διοργανωθεί από την Nobacco είτε να τα αποσύρει και να μην τα διαθέσει. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί παρουσία εκπροσώπου της Nobacco, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα που: α) είναι εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Nobacco Privilege Club, β) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δ) αποδέχονται τους παρόντες Όρους και ε) είναι ικανοί για δικαιοπραξία.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην Κλήρωση θα συμμετέχουν αυτόματα όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Nobacco Privilege Club που πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω αναφερόμενες στο άρθρο 5 προϋποθέσεις, στα οποία και θα αποσταλεί πριν από την διενέργεια της Κλήρωσης αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και ειδοποίηση (push notification) στο κινητό τους τηλέφωνο (εφόσον έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Nobacco Privilege Club). Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην Κλήρωση μπορούν να ενημερώσουν σχετικά την Nobacco μέχρι τις 09/07/2019 είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση sales@nobacco.gr είτε τηλεφωνώντας στο 210-7622020 καθημερινά 09:30 – 17:30. Για την συμμετοχή στην Κλήρωση δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει  μόνο μια συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην Κλήρωση.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στο Πρόγραμμα (και στην Κλήρωση) απαγορεύεται να συμμετάσχουν και δεν θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι της Nobacco και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα Nobacco Shop (ιδιόκτητα και franchise).

8. ΔΩΡΑ. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές της Κλήρωσης είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή δώρα. Τα προσφερόμενα δώρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία επιβράβευσης στην οποία ανήκει ο κάθε νικητής/επιλαχών (Red, Silver, Gold) και είναι τα εξής:

Δώρο#1: Red Members

Θα γίνει μία (1) κλήρωση που θα αναδείξει συνολικά έναν (1) νικητή από την κατηγορία Red.

Η κλήρωση αυτής της κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των μελών που έχουν συγκεντρώσει από 2.001 έως 6.000 πόντους.

Ο νικητής της κατηγορίας Red θα κερδίσει μία πρόσκληση σε γεύμα/δείπνο (A La Carte Menu) για δύο άτομα αξίας πενήντα Ευρώ (50€) σε εστιατόριο επιλογής της Nobacco ανάλογα με τον τόπο διαμονής του νικητή.

Δώρο#2: Silver Members

Θα γίνει μία (1) κλήρωση που θα αναδείξει συνολικά έναν (1) νικητή από την κατηγορία Silver.

Ο νικητής θα κερδίσει μία πρόσκληση σε γεύμα/δείπνο (A La Carte Menu) για δύο άτομα αξίας ογδόντα Ευρώ (80) σε εστιατόριο επιλογής της Nobacco ανάλογα με τον τόπο διαμονής του νικητή.

Δώρο#3: Gold Members

Θα γίνει μία (1) κλήρωση που θα αναδείξει συνολικά έναν (1) νικητή από την κατηγορία Gold.

Ο νικητής θα κερδίσει μία πρόσκληση σε γεύμα/δείπνο (A La Carte Menu) για δύο άτομα αξίας εκατόν είκοσι Ευρώ (120€) σε εστιατόριο επιλογής της Nobacco ανάλογα με τον τόπο διαμονής του νικητή. Προθεσμία εξαργύρωσης δώρου. Όλοι οι ανωτέρω νικητές/επιλαχόντες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το γεύμα/δείπνο τους από τις 19/07/2019 έως 19/08/2019.

Μενού. Ο κάθε νικητής/επιλαχών μπορεί να ενημερωθεί για το ακριβές περιεχόμενο του μενού είτε κατά την επικοινωνία του με την Nobacco είτε απευθείας από το αντίστοιχο εστιατόριο, και θα ισχύει μόνο για το νικητή και έναν (1) συνοδό. Επιπλέον επιλογές φαγητού/γλυκού ή ποτού ή αλλαγές στο μενού ή προσθήκη ατόμων θα επιβαρύνουν οικονομικά το νικητή και θα πρέπει να ζητούνται σαφώς κατά την επικοινωνία του νικητή με το  αντίστοιχο εστιατόριο.

Κράτηση. Οι νικητές θα μπορούν να ζητήσουν κράτηση για το γεύμα/δείπνο τους, για οποιαδήποτε ημέρα κατόπιν απευθείας συνεννόησης με το αντίστοιχο εστιατόριο. Σε περίπτωση που το εστιατόριο δεν έχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή από το νικητή/επιλαχόντα ημέρα, θα καθορισθεί άλλη ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης του νικητή/επιλαχόντα με το αντίστοιχο εστιατόριο.

Σημείωση: τα ονόματα των εστιατορίων που αντιστοιχούν στο δώρο κάθε κατηγορίας επιβράβευσης (Red, Silver, Gold) θα ανακοινωθούν κατόπιν επικοινωνίας με τους νικητές/επιλαχόντες και θα επιλεγούν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του εκάστοτε νικητή/επιλαχόντα.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ. Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει ή μέσω τηλεφώνου, ή/και μέσω sms, ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Nobacco Privilege Club. Η Nobacco εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών της Κλήρωσης θα επικοινωνήσει με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, loyalty id, email) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του δώρου τα δηλωθέντα στοιχεία δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που διατηρεί η Nobacco θα καλείται ο αντίστοιχος κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχών/νικητής. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, η Nobacco δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους νικητές/επιλαχόντες, τότε θα ενημερώνονται οι επόμενοι κατά σειρά νικητές/επιλαχόντες. Η Nobacco κατά την επικοινωνία με τους νικητές/επιλαχόντες μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή/τελικού αποδέκτη του δώρου.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Η αποδοχή των Όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων. Το δώρο θα αποσταλεί ταχυδρομικά στον κάθε νικητή με έξοδα της Nobacco. Εναλλακτικά, ο κάθε νικητής μπορεί να παραλάβει το δώρο του από το πλησιέστερο Nobacco Shop, από 19/07/2019 έως 25/07/2019 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα παραλαβής δώρων που προσαρτάται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η προσήκουσα συμπλήρωση της φόρμας παραλαβής δώρου. Οι νικητές/επιλαχόντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στο ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου. Στις περιπτώσεις της μη εμφάνισης του νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του, ο τελευταίος χάνει αυτομάτως και οριστικά μετά την 25/07/2019 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενη να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 5 και 7 παραπάνω, (β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή της Κλήρωσης, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων Όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (ε) λόγω μη προσήκουσας συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα) ή μη επίδειξης Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου σε ισχύ για την απόδειξη ταυτοπροσωπίας, κατά την παραλαβή του δώρου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή στην Κλήρωση αυτός χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και η Nobacco απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, δικαιούμενη να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αποκλειστικά υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση κάθε νικητή και για το παρεχόμενο δείπνο θα είναι το κάθε εστιατόριο και όχι η Nobacco. Η Nobacco δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε τυχόν συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί σ΄αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα, ή τα δώρα του Προγράμματος.

13. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Η παραλαβή των δώρων και η παροχή των στοιχείων από τους νικητές δια της δήλωσης παραλαβής δώρου που θα συμπληρώνουν και υπογράφουν συνεπάγεται ότι παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Nobacco να δημοσιοποιήσει το ονοματεπώνυμό τους για λόγους διαφάνειας των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης, μέσω του επίσημου ιστολογίου (Blog, https://www.nobacco.gr/el/blog/) της Nobacco, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του νικητή ή αξίωση για καταβολή από τη Nobacco οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για το λόγο αυτό. 

14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Οι συμμετέχοντες/νικητές δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Nobacco.

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, ότι τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται από την Nobacco (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας) κατά την διενέργεια του Προγράμματος και της Κλήρωσης έως και την παράδοση των δώρων, θα χρησιμοποιηθούν από την Nobacco αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος και της Κλήρωσης, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτού, είτε μέσω της Nobacco, είτε μέσω συνεργατών της που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης και την παράδοση των δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Τα στοιχεία των νικητών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Nobacco παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Η Nobacco λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ο κάθε συμμετέχων/νικητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-22 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Nobacco είτε μέσω email (sales@nobacco.gr), είτε τηλεφωνικά (210-7622020) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NOBACCO. Η Nobacco διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος, να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, να ανακαλέσει την Κλήρωση, ή/και να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οιοδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Nobacco θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Στις ως άνω περιπτώσεις η Nobacco ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Nobacco, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση, η Nobacco δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του. 

17. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Η κατά τα ανωτέρω παραλαβή του δώρου/των δώρων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων Όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση κατά την παραλαβή του δώρου/των δώρων.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα ή/και την Κλήρωση θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.